Kosten ISO 9001 certificering 
Kwaliteitscentrum

ISO 9001

ISO 9001 is de internationaal erkende en wereldwijd toegepaste waardevolle norm voor praktische kwaliteitsmanagementsystemen. De International Standardization Organization (ISO) begeleidt en coördineert de ontwikkeling en onderhoud van een groot aantal normen en standaarden voor producten diensten en managementsystemen. De nieuwste versie, de NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement standaard geeft aanwijzingen en richtlijnen voor verbetering optimalisatie en fine-tuning van kwaliteit en betrouwbaarheid van producten, optimalisatie van diensten en een effectieve op de praktijk gerichte procesbenadering van (kwaliteits)management in kleine en grote organisaties. Tegenover de investering in uitgaven en kosten in geld en tijd voor de ISO 9001 certificering en een succesvol certificatietraject en het behalen van het ISO 9001 certificaat staat een groot rendement in omzet en winst.

ISO 9001 certificering voor betere resultaten

ISO 9001 normeisen

ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm stelt eisen voor certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen en is gebaseerd op de principes voor kwaliteitsmanagement waarbij de focus ligt op continue verbetering van klanttevredenheid. ISO 9001 is een algemene generieke norm die geschikt is voor kleine en grote organisaties in elke branche en industrie.
ISO 9001 eist leiderschap van het management en een sterke betrokkenheid bij het kwaliteitsmanagementsysteem door het opstellen ven een beleidsverklaring, op risico en kansen gebaseerde bedrijfsdoelstellingen en een management strategie om die doelstellingen te bereiken.
De norm vraagt een procesbenadering waarbij de input output van activiteiten in processen worden vastgelegd.      
De ISO 9001:2015 is de nieuwste versie van de norm. In deze nieuwste versie zijn registraties en documentatie in het algemeen minder belangrijk geworden.
De norm eiste wel het nemen van beslissingen op basis van vastgelegde data en feiten.

Kwaliteitsmanagementsystemen - PDCA circle

PDCA - Plan Do Check ACT - Deming circle

De ISO 9001 standaard is onderdeel van de ISO 9001 normen-serie voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een kwaliteitsmanagementsysteem zorgt een organisatie voor kwaliteit van producten, diensten EN voor kwaliteit van de organisatie. Kwaliteit van de organisatie volgens ISO 9001:2015 houdt in dat de organisatie zichzelf continu verbetert, werkwijzen en processen optimaliseert en daarmee de kansen op continuïteit van het bedrijf vergroot.
Een ISO 9001 kwaliteitssysteem geeft regels en aanwijzingen hoe die continue verbetering kan worden bereikt.
De uitgaven voor ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering leveren winst op omdat ISO 9001 is gebaseerd op de PDCA - circle van Deming (PDCA = Plan Do Check Act), door het resultaat van een Planning en de daarop gevolgde Do-acties te Checken/controleren en zo nodig nieuwe Acties te nemen worden echte voordelen bereikt.
ISO 9001 vraagt ook van de leiding management en werknemers om het creëren en hanteren van maatregelen waarmee die continue verbetering kan worden geborgd zodat in een organisatie niet telkens opnieuw dezelfde soort fouten worden gemaakt en een kostenvermindering blijvend zal zijn.

Kosten ISO 9001 certificering


De kosten van ISO 9001 certificering plus de ISO 9001 certificatie kost vanaf € 4.000” voor een ZZP organisatie of freelancer. Deze kosten van ISO certificering en certificatie voor een grotere organisatie worden berekend met behulp van het aantal medewerkers in de organisatie en met de complexiteit van de processen en procedures. Deze kosten zijn de basis voor de beslissing al dan niet een ISO 9001 certificering traject in te gaan. Deze kosten voor ISO 9001 certificering zijn niet de enige beslissingsgrond want daarna moet het ISO certificaat geld gaan opleveren. Dat geld opleveren werkt alleen wanneer de invoering op een praktisch wijze, zonder overbodige formulieren, wordt ingevoerd door adviseurs die ervaren zijn in het gebruik van managementsystemen. Adviseurs die weten wat organisaties beweegt en die advies kunnen geven waar management en medewerkers mee uit de voeten kunnen. 

Prijsindicatie invoeringskosten ISO 9001 certificering

Een prijsindicatie in geld als inschatting voor de advieskosten in het eerste jaar, voor de invoering en implementatie van NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificering, inclusief de interne audit, begint bij circa € 2.200,00 euro aan financiële uitgaven bij een organisatie van 1 tot 3 medewerkers.
De kosten en uitgaven aan tijdsbesteding door personeel en leidinggevenden binnen de organisatie, bedragen enkele uren, verdeeld over twee of drie weken. 
De tarieven die professionele adviesbureaus berekenen voor hun advies en coaching zijn meestal dagtarieven (of tarieven per halve dag) omdat tarieven voor coaching per uur niet praktisch is. 
Deze kosten zijn in het eerste jaar afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de processen, van de kennis en  ervaring van de adviseur. De kosten in het tweede, derde en de volgende jaren zijn veel lager.
Het loont soms de moeite om offertes en prijzen op te vragen bij verschillende bureaus, zodat u de voorstellen van meerdere concurrerende aanbieders kunt vergelijken.

Voordelen / opbrengsten NEN-EN-ISO-9001:2015 certificering

De voordelen en opbrengsten van ISO certificering voor uw onderneming volgens de NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitsnorm certificering zijn kostenbesparing door meer efficiency, meer omzet en winst. 
Certificering volgens de eisen van de NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitssysteem certificatie-standaard zorgen voor kwaliteit van producten en diensten en dus ook voor tevreden klanten.
Met die klanttevredenheid is het eenvoudiger een gewenste stabiliteit of winstgroei voor uw onderneming te bereiken door vermindering van de benodigde verkoopkosten.
Het ISO 9001 kwaliteitsmanagementcertificaat (of certificaten) invoeren, klanttevredenheid verbeteren, ISO 9001 certificatie en ISO 9001 hercertificatie of een update van ISO 9001 certificering, leveren kostenvermindering op en meer winst.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement snel en praktisch korte tijdbesteding

Onze ISO 9001 kwaliteitsmanagement adviseurs en consultants zetten het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm voor u op, snel praktisch en eenvoudig (Less is More).
Wij stellen het ISO 9001 kwaliteitsmanagement handboek op volgens de actuele NEN-EN ISO-9001:2015 norm en leggen de processen, procedures en documenten vast voor het managen van de kwaliteit van producten en diensten volgens de actuele norm-eisen.
Het op deze wijze beschrijven van processen en procedures en het invoeren van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem levert u een zeer praktisch kwaliteitsmanagementsysteem op tegen lage kosten, met flexibele procedures en met een hoger rendement.

Geen kosten interne audit voor de ISO 9001 certificatie

De interne audit van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem is een check naar verbetermogelijkheden van processen en procedures binnen de organisatie. De interne audit is onderdeel van ons ISO 9001 invoeringstraject en wordt uitgevoerd door onze auditor / adviseur als onderdeel van de opzet van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Wij berekenen dus voor deze interne ISO 9001 audit geen extra kosten.
Wij voeren deze interne audit uit na de implementatie van het ISO 9001 kwaliteitssysteem, en vóór de externe certificatie audit door een certificatie-instelling.

Kosten ISO 9001 certificaat behalen

Certificering – het behalen van een ISO 9001 certificaat of certificaten – is het proces waarbij een gekwalificeerde externe onafhankelijk partij, een Certificatie Instelling (CI), onderzoekt of uw organisatie, dienst of product voldoet aan de eisen en criteria voor het ISO certificaat. 

De certificatie-auditor toetst in twee fasen de implementatie van de ISO-norm in uw onderneming.
Na evaluatie van zijn bevindingen met de directie van het bedrijf legt hij deze resultaten vast in het auditrapport. 
De certificering-commissie van de certificerende instantie evalueert het auditrapport en geeft, na goedkeuring van de conclusie van de auditor, het certificaat af ter bevestiging dat uw organisatie voldoet aan de certificatie-norm.
Met deze schriftelijke verklaring bevestigt u aan aan uw klanten dat u aan de certificeringeisen voldoet.

Na het behalen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat vindt ieder jaar een her-certificering plaats waarbij het certificatie instituut verifieert of u nog voldoet aan de eisen van de ISO 9001 certificatie norm.
Bekende ISO 9001 certificering instellingen voor kwaliteitsmanagement zijn: DNV Dekra Lloyd's Bureau Veritas KIWA en TüV.

Extra kosten voor accreditatie van ISO 9001 certificering-instelling

Accreditatie is de procedure waarbij de Raad van Accreditatie (RvA) een certificering-instelling een certificaat of geschreven garantie geeft dat de certificering-instelling voldoet aan vastgestelde eisen. Een geaccrediteerde certificering-instelling is dus geaccrediteerd of "gecertificeerd". Tegenover deze accreditatie, of extra betrouwbaarheid, staan natuurlijk wel meerkosten voor de ISO 9001 certificatie door zo'n geaccrediteerd certificatie instituut.
Zie voor alle accreditaties van ISO 9001 certificering-instellingen >> rva.nl/geaccrediteerde-organisaties/alle-geaccrediteerden.

Norm NEN-EN-ISO 9001 certificering kosten

Kosten uitgaven voordelen ISO 9001 certificering

Investering in kosten ISO 9001 certificering en voordelen

De investering in de invoeringskosten en certificering voor de internationaal erkende ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm bestaan uit kosten in geld en kosten in tijd. Tegenover deze investering in uitgaven en kosten in zowel geld als in tijd voor de ISO 9001 certificering, een succesvol certificatietraject en het behalen van het ISO 9001 certificaat staan grote voordelen en opbrengsten.

Deze investeringen in de kosten van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem realiseren een betere organisatiestructuur, hogere kwaliteit van producten en diensten, hogere klanttevredenheid en meer grip op en continue verbetering van, uw organisatie. Deze managementsysteem investering in invoeringskosten van ISO 9001 certificatie levert lagere verkoopkosten op uw balans door hogere klanttevredenheid en minder herstelkosten voor zaken die u voorheen niet had voorzien.

Uitgaven invoeringskosten ISO 9001 certificering

De uitgaven voor de invoeringskosten (advieskosten) voor ISO 9001 certificering betreffen het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem voor het managen van productieprocessen  en dienstverlening volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm.
De uitgaven voor de ISO 9001 certificering zorgen voor lagere onverwachte uitgaven / kosten, een meer efficiënte organisatie en voor hogere financiële resultaten.

Voor een prijsindicatie voor uw investering in de invoeringskosten van ISO 9001 certificering

 zie  >> Prijsindicatie investering in kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Certificatiekosten en tijdsbesteding ISO 9001 certificering

Bij het totale financiële kostenplaatje horen ook de uitgaven voor de certificatiekosten en de ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaatkosten. Deze ISO 9001 certificatiekosten zijn de kosten die u moet uitgeven voor het certificeringsonderzoek of controle audit. Dit is de toetsing en verificatie of de organisatie werkt conform de ISO 9001:2015 voorschriften. Dit externe ISO 9001 certificeringonderzoek van het kwaliteitssysteem duurt meestal 2 dagen en is verdeeld in twee fasen.
Fase 1, het documentatieonderzoek van documenten en registraties kost 1 dag en de 2e fase, het implementatieonderzoek naar de invoering van het systeem voor ISO 9001 certificering kost ook nog een dag.
Het budget voor de financiële kosten en uitgaven voor de ISO 9001 managementsysteem certificatie-audits (de certificatiekosten, de kosten voor hercertificatie en de certificaatkosten) bedragen circa € 1.400,00 euro per jaar. 
De offerte voor de ISO 9001 certificatiekosten van een ISO certificatie-instelling houdt altijd een contract in voor 3 jaar. De tarieven waar de ISO 9001 certificatie instellingen mee rekenen voor de beoordeling en controle van het systeem verschillen onderling. Het loont daarom de moeite meerdere offertes op te vragen voordat u in zee gaat met een ISO 9001 certificatie instelling. Check ook de van de ISO 9001 certificatie instelling ontvangen calculaties, verifieer bijvoorbeeld op het correcte aantal vestigingen en het totaal aantal medewerkers. Ook de in het voorstel genoemde scope en de te besteden tijd zijn van invloed op de door de ISO 9001 certificatie instelling berekende prijs (de scope is de omschrijving van welke producten en diensten onder het ISO certificaat zullen vallen).
Genoemde kosten en prijzen van aanbiedingen zijn altijd exclusief BTW en reiskosten.

Offerte advieskosten ISO 9001 certificering en informatie

Wilt u meer weten over ISO 9001 norm en de kosten van ISO 9001 certificering? Wij informeren u graag verder over ISO 9001:2015, de advieskosten van ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering voor uw organisatie, de waarde van het certificaat voor uw bedrijf en alle verdere uitgaven en investeringen. 
Meer gegevens en informatie en/of een offerte met prijsopgave voor de kosten van ISO 9001, 14001, 27001 27002 en/of 45001 certificering in uw organisatie invoeren vraagt u hieronder aan: